top of page

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni; bu siteyi veya bu site aracılığıyla, ya da bu siteyle bağlantılı olarak sağlanan hizmetler neticesinde bu hizmetlerden faydalanan kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır.

www.marsehus@gmail.com.tr., AZİMLİ SK. 251521, MELİKGAZİ, HUNAT adresinde mukim Gelirik’in kurumsal web sitesi, bir markası ve sunduğu bir hizmettir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi Gelirik Online Market olup, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında “gelirik” olarak anılacaktır.

Sitemiz üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirerek veya üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin doğrudan sitemiz üzerindeki hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

İşlenen Kişisel Veriler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bizle paylaştığınız her türlü bilgiyi Veri Sorumlusu sıfatıyla korur, işler, kullanır ve saklar.

İşlenen kişisel verilerinin bir kısmı, doğrudan üyelik veya profil oluşturma sırasında veya sonrasında Kullanıcı tarafından sağlanmakta olup bir kısım kişisel veriler ise otomatik yollarla elde edilmektedir. Kullanıcı’nın bizzat Marsehus ile paylaştığı bilgiler şunlardır:

Ad, Soyad

Telefon numarası

Mail adresi

Adres Bilgisi

Kullanıcının bizzat sağlamadığı ancak otomatik yollarla elde edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler şunlardır:

Tarayıcı çerez(cookie) bilgileri

Kullanıcı işlem bilgisi (IP adresi)

Genel konum verileri

Site içi hareketler-sayfa gezinti bilgileri

Davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcıların üyelik veya profil oluşturma sırasında sağlamış olduğu bilgiler, üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi ve gerektiğinde tarafımızca Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerini, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kullanıcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, site içi deneyimlerini zenginleştirmek, şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, pazar araştırmalarında bulunmak, yeni ürün ve hizmetleri kullanıcılara tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak ve ayrıca Gelirik üzerinden sunulan reklamları kişiselleştirilebilmek amacıyla da bu veriler Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.

Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Çerezlerin (Cookies) Toplanması Ve Kullanımı

  Site ziyaret edildiğinde “cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar Kullanıcı’nın sitenin kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra da kullanılabilir. Bir çerezin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü PC’ye özgüdür ve IP adresi, PC’nin web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla Kullanıcı’ya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler anonimdir. Kişiye ait değil, bilgisayara aittir.

  Çerez verilerinden, web sitesinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitesinin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır. Bu, verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini, keyifli ve yenilikçi bir çevrimiçi (online) deneyim sunulmasını mümkün kılar.

  Dijital platformda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz toplanabilir, toplanan veriler kanuna uygun olarak işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir. Web sitesinin kullanılması halinde işbu gizlilik politikası kabul edilmiş sayılacaktır.

  Bilgisayarın ayarları değiştirilerek bu bilgiler silinebilir ya da bloke edilebilir. Bu bilgiler silinir ya da bloke edilirse, internet sitesinin bazı özelliklerinden yararlanılamayabilir.

  Kişisel Verileri Saklama Süresi

  Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla Marsehus’un meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

  Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Marsehus tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

  Kullanıcıların kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:

 • Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde Marsehus'a yöneltilen bilgi ve belge talepleri,

 • Marsehus'un ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,

 • İnternet sitesinin sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,

 • Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.

 • İnternet sitesinin el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

  Kayıtların Doğru Olarak Tutulması

  Kullanıcılara ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olması amaçlanmaktadır. Kullanıcılar tarafından iletilen bilgilerin gözden geçirilmesi ya da değişiklik yapılmasının istenmesi durumunda Gelirik ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

  Kullanıcı’nın Hakları

  İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Marsehustur. Kişisel veri sahibi olarak her kullanıcı, marsehus@gmail.com e-posta adresine mail atarak; kanunun kendisine (ilgili kişi olan) tanıdığı hakları kullanmak, yayın ve gizlilik politikamızla alakalı bilgi almak için bizle bağlantıya geçebilir.

  Kullanıcı kendisiyle ilgili:

 • a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • b) İşlenmişse bilgi talep etme,

 • c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 • d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 • e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 • f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 • g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 • Talep konusu,

 • Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

 • Kişisel Verilerinizin Güvenliği Ve Korunması

  Kişisel verileriniz Gelirik’in koruması altındadır. Kanun uyarınca;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve

 • Kişisel verilerin muhafazasını

 • sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alarak bu amaca yönelik politikalar uygulamakta ve tüm kişisel veriler internet üzerinden SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile güvence altına alınmaktadır. Var olan bu önlemler uygun yeni güvenlik teknolojileri ortaya çıktıkça güncellenmeye devam edecektir.

  Gerekli bütün veri güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Gelirik’ın herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi ayrıca web sitesi üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde de Gelirik söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik de herhangi bir hukuki sorumluluk taşımamaktadır.

  Yasal Uyarı

  Bu web sitesinde yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel nitelikte olduğundan bunlara dayanarak karar verilmemesi gerekir. Gelirik, bu web sitesinde sunulan bütün bilgilerin, web sitesine dahil edildiği an itibariyle, doğru olmasına gayret etmekte, ancak bunların doğru olduğuna dair garanti vermemektedir.

  Bu bilgilere ya da tavsiyelere dayanarak verilen kararların sonuçlarından, uğranılabilecek zarar, ziyandan Gelirik sorumlu değildir.

  Fikri Mülkiyet Hakları

  Bu web sitesi telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan yazı, fotoğraf, diğer görsel öğeler ve ses öğeleri gibi malzemeler içermektedir. Telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının tamamı Gelirik mülkiyetindedir.

  Bu web sitesinde bulunan bütün ticari markalar lisans karşılığında bu web sitesinde kullanılmak üzere sahipleri tarafından Gelirik’e izin verilmiştir. Gelirik bu web sayfasının gerek kullanım koşullarında, gerekse yukarıda yer alan yasal uyarıda zaman zaman değişiklikler yapabilir.

  Bu web sitesine girerek o an için geçerli olan koşulları ve yasal uyarıyı kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları ve yasal uyarı kontrol etmeniz gerekir.

  Web Sitesinde Değişiklik Yapılması/Web Sitesinin Faaliyeti

  Gelirik her zaman için bu web sitesinin formatında ve içeriğinde değişiklik yapabilir.

  www.gelirikonline.com içeriğin güncellenmesi ya da başka nedenlerle destek ya da bakım çalışmaları sırasında bu web sitesinin faaliyetini askıya alınabilir, Gelirik her zaman için, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu web sitesine erişime son verme hakkına sahiptir.

  Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

  www.gelirikonline.com, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik kazanır.

  Yetkili Mahkeme

  Bu koşullar T.C yasalarınca belirlenen hükümlere tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır.

  İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, Nevşehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Gelirik Online Market (gelirikonline.com)

  Güzelyurt Mah. Karanfil. Sok 14/A

  50100

  Merkez / NEVŞEHİR

  bottom of page